http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/kioriza_Test.Your_.jpg

Test your english

22,00 лв.

Резюме

Настоящото помагало е предназначено за студентите от I и II курс от направление „Политически науки“ и IV курс (2 език), специалност МО, Европеистика и Политология. То има за цел да подпомогне обучението на студентите и да даде системни знания за структурата и функциите на изучавания език. Обръща се внимание върху граматичните, лексичните и стилистичните особености на публицистичния стил. Чрез комплекс от упражнения се прави преговор на основните граматични единици, често срещани колокации, фразеологични изрази, фразови глаголи, предложни изрази и др. Упражняват се основните умения, в т.ч.:
– слушане с разбиране,
– писмено и устно резюмиране на текст, вкл. и резюмиране на текст от български на английски,
– писане, при коетo се търсят ясно формулирана теза и излагане на аргументи в подкрепа на тезата.
Всички упражнения са разработени на базата на автентични материали и са съобразени с тематика, заложена в учебните програми за съответните курсове.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!