Резюме

Настоящото помагало е предназначено за студентите от I и II курс от направление „Политически науки“ и IV курс (2 език), специалност МО, Европеистика и Политология. То има за цел да подпомогне обучението на студентите и да даде системни знания за структурата и функциите на изучавания език. Обръща се внимание върху граматичните, лексичните и стилистичните особености на публицистичния стил. Чрез комплекс от упражнения се прави преговор на основните граматични единици, често срещани колокации, фразеологични изрази, фразови глаголи, предложни изрази и др. Упражняват се основните умения, в т.ч.:
– слушане с разбиране,
– писмено и устно резюмиране на текст, вкл. и резюмиране на текст от български на английски,
– писане, при коетo се търсят ясно формулирана теза и излагане на аргументи в подкрепа на тезата.
Всички упражнения са разработени на базата на автентични материали и са съобразени с тематика, заложена в учебните програми за съответните курсове.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.