Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

12,00 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от трети курс в бакалавърска степен на обучение в Бизнес факултета на УНСС. То е разработено в съответствие с учебната програма по задължителната дисциплина „Управление на човешките ресурси“ и е съобразено изцяло с лекционния курс по дисциплината. Учебното помагало е разработено по начин и съдържание, които дават простор пред дискусиите, включване (екипно или индивидуално) в решаване на практически проблеми на управлението на човешките ресурси, решаване на тестове и казуси и т.н. Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите по дисциплината създава предпоставки и условия за тяхната обективна и справедлива оценка през семестъра. В единство с останалите форми и методи за провеждане на семинарните занятия тя е предназначена да повиши чувството им за отговорност и организираност при подготовката и участието в занятията, да открои и възнагради приноса на всеки студент в процеса на неговото обучение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация