Управление на човешките ресурси

18,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Управление на човешките ресурси“. Предназначен е за студентите в бакалавърска степен на обучение от специалностите в Бизнес факултета на УНСС, изучаващи дисциплината в шести семестър на третата година от тяхното обучение.
Обект на дисциплината са човешките ресурси, респ. служителите, от всички категории (ръководен състав; специалисти; работници) в бизнес организациите. Предмет на дисциплината е управлението на човешките ресурси в бизнес организациите като важна част от цялостното управление на организациите, насочена към взаимоотношенията, взаимодействието и въздействието върху служителите и постигане в единство на организационните цели, целите и интересите на всеки служител в организацията.
В учебника формулираният предмет на учебната дисциплина се разширява, обогатява и конкретизира на основата на научното богатство в областта на управлението на човешките ресурси.
Науката за управление на човешките ресурси бележи началото си преди повече от един век. Нейното плодотворно развитие преминава през различни периоди и се отличава с множество подходи, концепции, теории и методически инструментариум, насочени към хората в организациите и тяхното управление. Икономиките и бизнес организациите навлизат в XXI век в условия на сложни предизвикателства. Те трябва да се посрещат на всяко равнище (държава, институции, бизнес организации) от хора, обединени в общности и притежаващи професионален потенциал за успешни решения, действия и резултати.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-462-9

Автор

,

Брой страници

292

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см