Управление на човешките ресурси (избрани теми)

9,90 лв.

Резюме

Предлаганият цикъл от теми по „Управление на човешките ресурси“ не обхваща цялостно и пълно научното богатство на разглежданата проблематика. Авторът подхожда селективно към съдържанието на темите (респ. главите). Представените теми са в съответствие с учебната програма по дисциплината „Управление на човешките ресурси“, която е сред задължителните дисциплини в учебните планове на студентите от бакалавърската степен в Бизнес факултета на УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация