http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/evg.koriza.jpg

Основи на здравословните и безопасни условия на труд

8,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник предоставя основни знания за здравословните и безопасните условия на труд; за нормативната база, националната стратегия и политики в тази област; за изграждането и поддържането на ефективна система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията и др. Той е структуриран в шест глави и е съобразен с учебните планове и програми за студентите от Университета за Национално и Световно Стопанство, изучаващи тази учебна дисциплина в спецсеминара „Здравословни и безопасни условия на труд“ от бакалавърската степен на обучение, както и за специалността „Здравословни и безопасни условия на труд“ от магистърската степен на обучение. Освен при подготовката на студенти от УНСС учебникът може да бъде полезен и при обучението на студенти от други висши учебни заведения и за повишаване на квалификацията на участниците в комитетите и групите по условията на труд в предприятията и службите по трудова медицина и др. Учебникът може да служи и във всекидневната работа в тази област на работодатели, стопански и синдикални дейци, контролни органи и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация