Фондови пазари

19,90 лв.

Резюме

През последните години нарасна изключително много оборотът на финансовите пазари и възможностите, които борсите предлагат като възможности за инвестиции в ценни книжа. Инвеститорът може да управлява доходността на портфейла си според риска, който иска да приеме за допустим и нормален по негова собствена инвеститорска стратегия.
Този учебник е предназначен за студентите от специалност „Финанси“ на УНСС, като целта му е да покрие основни теми от дисциплините, изучаващи случващото се на фондовите пазари: борси и борсови сделки, фондови пазари, финансов инженеринг, деривати с фиксиран доход и др.
Учебникът съдържа информация за основните борси и систематизирани основни понятия и механизми на основните борсови сделки, за да могат студентите сами да определят финансовия резултат от заетата конкретна позиция и да предвидят изменението му при очаквана промяна на пазарната ситуация.
Разглеждат се историческите факти и особеностите при възникването на борсите като пазари и в частност появата и развитието на най-големите стокови и фондови борси. Това дава възможност на студентите да откроят обективните предпоставки за възникването на борсовата търговия, както и факторите, които водят до нейното активизиране в исторически план.
Разглеждането на борсата като съвършен пазарен механизъм позволява да се определят предимствата ѝ пред останалите форми на пазара, като се дефинират факторите, притискащи борсовата котировка към съвпадение с равновесната цена за момента.
Отделено е място на спецификата на борсите в САЩ и Европа – стокови: Лондонската метална борса London Metal Exchange (LME), стоковата борса в Чикаго (Chicago Board of Trade); както и фондовите борси в Ню Йорк (NYSE), Лондон (LSE) и Франкфурт (Deutsche Boerse). Направен е опит да се покаже глобализирането на финансовите пазари и обединяването на големите борси в групи, което позволява представяне на продуктите на по-голям брой търговци и на по-голяма територия. Различията и общата организация на отделните пазари са акцент за детайлизиране в самите лекции по отделните дисциплини.
Описани са спецификата и механизмите на сключване на основните касови и срочни сделки. Представени са основните видове договори на борсата, използваните начини за котиране и техниката за сключване на различните видове сделки – касови, форуърдни, фючърсни (финансови, валутни, лихвени, индексни), суап и сделки с опции върху акции, фючърсен договор или друг базов актив.
Представени са основни модели за оценка на основните видове деривативни инструменти.
Отделно са изведени и основните възможности за изграждане на борсови стратегии за защита на инвестиционен портфейл или отделна позиция.
Надяваме се учебникът да бъде надеждно помагало за изчуващите тази дисциплина.

Авторите

Nedev-Taskov_Sadarzhanie
Nedev-Taskov_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-787-3

Автор

,

Брой страници

258

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см