http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_DONKA.ANDREEVA.finansovo.upravlenie.na_.predpriatieto.i.roliata.nz_.biznes.jpg

Финансово управление на предприятието и ролята на бизнес оценяването

12,00 лв.

Резюме

В настоящата монография е избран методът на бизнес оценяването. Основният аргумент на автора е, че същността на бизнес оценяването е да се оцени стойността на предприятието като отделна икономическа система, която продължава да функционира и да генерира парични потоци в бъдеще.

При научното изследване основен акцент се поставя върху управлението на финансите в условията на криза. Главният механизъм, основан на подобряването на финансовото управление, е управлението на финансовите средства от кредитиране на бизнеса (най-вече банков кредит). Това изисква използването на разнообразни и индивидуални подходи и методи за бизнес оценяване.

За разрешаване на кризата се изхожда от авторовото виждане за функционална антикризисна политика в управление на финансите чрез отпускане на банков кредит при залог на цели предприятия. За целта трябва да бъде извършено бизнес оценяване чрез приложение на подходящи методи, което авторът предлага в настоящата разработка. При развитието на теоретико-методологичните и приложните въпроси се използват постиженията на световната и българската теория и практика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация