Финансово-счетоводен мениджмънт

30,00 лв.

Резюме

Книгата „Финансово-счетоводен мениджмънт“ е предназначена за студентите от специалност „Счетоводство“, „Счетоводство и контрол“, Финансов контрол и „Финанси, счетоводство и контрол“ – ОКС „бакалавър“ в редовна и дистанционна форма на обучение. С успех може да се използва при обучението на студентите от специалност „Счетоводство“, „Счетоводство и бизнес анализ“, Финансова отчетност“, „Финанси“ и „Финансов мениджмънт“ – ОКС „магистър“ на УНСС. Представеният материал е разпределен в шест глави, които в своята съвкупност ще формират знания по такива важни въпроси, като: анализ на финансовите отчети и оценка на риска в банките; анализ на финансовите отчети и оценка на риска в пенсионните фондове, в пенсионноосигурителните дружества, в застрахователните и здравноосигурителните дружества и в договорните фондове; анализ на финансовото състояние и оценка на рентабилността в предприятията от нефинансовия сектор; финансови отчети и бизнес анализ на корпоративни структури и транснационални компании; инвестиционен анализ и стойностно базирани модели за оценка на бизнеса, които имат съществено значение за формирането им като бъдещи специалисти в областта на финансово-счетоводния мениджмънт. Представеният материал е поднесен от авторите по достъпен и разбираем начин, като за отделните теми са дефинирани целите и преследваните резултати, обобщени са въпроси за самостоятелна подготовка, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на отделните теми авторите са взели предвид съвременните постижения на счетоводната теория и практика и на финансовия мениджмънт, както и актуалните постановки на Закона за счетоводството, на Закона за независимия финансов одит, на Закона за кредитните институции и надзорните наредби, Кодекса за социално осигуряване, на Кодекса за застраховането и надзорните наредби, регламентиращи дейността на небанковия финансов сектор, на европейските директиви и регламенти, на Международните стандарти за финансови отчети и Националните счетоводни стандарти.

Sadarjanie FSM
Pages FSM

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-073-7

Автор

, , , ,

Брой страници

498

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см