http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Finansova-otchetnost_Bashva_kolektiv_2015.jpg

Финансова отчетност

33,50 лв.

Резюме

Учебникът основно е предназначен за студентите в ОКС „магистър“ – специалност „Счетоводство“, специализация „Финансова отчетност“, с научен ръководител проф. д-р Снежана Башева. Целта на представения свитък от лекции е да подпомогне студентите при тяхна-та подготовка и успешна реализация като магистри. В него са представени основни проблемни въпроси, изследвани в изучаваните дисциплини и включени в учебния план. Учебникът може да се ползва и от студентите в ОКС „магистър“ от специалности „Счетоводство“ и „Финансов мениджмънт“, специалност „Счетоводство и контрол“ – дистанционна форма, както и от студентите в ОКС „бакалавър“ – специалност „Счетоводство“, и практикуващи счетоводители и дипломирани експерт-счетоводители.

Допълнителна информация

Допълнителна информация