http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Teodora.Rupska.cover_.jpg

Управленско счетоводство (основен курс)

9,90 лв.

Резюме

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината „Управленско счетоводство“, изучавана от студентите от специалност „Финансов контрол“ на Университета за национално и световно стопанство. Може да се ползва и от други студенти, изучаващи същата учебна дисциплина, както и от счетоводители в практиката. Учебното съдържание е представено в единадесет глави, всяка от които съдържа теоретична част, илюстрирана с множество решени практикоприложни примери с цел по-лесно усвояване и осмисляне на теоретичните постановки. Към отделните глави има и нерешени задачи и казуси за работа по време на семинарни занятия или за самостоятелна работа.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.