http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/06/G.-Taseva-Petkova-Tyrgovsko-kreditirane..jpg

Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмата

12,90 лв.

Резюме

Счетоводните вземания заемат значителен дял в актива на баланса на повечето нефинансови предприятия независимо от техния мащаб, а кредитът от доставчиците е важен източник на финансиране за фирмите както в страни с изградена и функционираща пазарна икономика, така и в развиващи се и слабо развити страни.

Съществуващите теоретични и емпирични изследвания на търговския кредит анализират ползите, но и рисковете от неговата употреба. Той се разглежда като инструмент за осъществяване дейността на фирмата и повишаване на нейната гъвкавост и приспособимост към условията на функциониране. Значението му нараства още повече в ситуация на криза. Същевременно търговският кредит може да се окаже източник на сериозни проблеми и фактор от съществено значение дори за самото оцеляване на фирмата.

Предмет на изследване са ефектите от употребата на търговско кредитиране и механизмите на тяхното въздействие върху финансовото състояние на фирмите в страната.

Допълнителна информация

Допълнителна информация