http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/Iva.Andreeva_SAVREMENNI.FINANSOVO.SCHETOVODNI.ASPEKTI.NA_.jpg

Съвременни финансово-отчетни аспекти на управлението на кредитния риск

15,00 лв.

Резюме

Актуалността на разглежданата проблематика се състои в това, че икономическата среда и счетоводна практика все още не предоставят условия за оформено практическо решаване на въпросите, свързани със счетоводната интерпретация на риска и неговото управление. Насоките на решенията на поставените въпроси се търсят чрез анализ на постановките на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) като рамка на изграждане на съвременните методи и подходи за управление на риска в търговските банки.
В момента счетоводният анализ в България отделя слабо внимание на операциите с деривативни инструменти, което е резултат както от незначителния им дял в структурата на банковите активи и пасиви, така и в резултат от липсата на единни правила за счетоводно третиране. Процесът на хармонизиране на тези правила, който тече в момента, означава, че се налагат значителни промени в съвременните разбирания за системата на счетоводно отчитане в банките като основен източник на информация и елемент на управление. Българската банкова практика е неразделна част от този процес на развитие и усъвършенстване и предизвикателствата пред нея се засилват особено много в условията на световна криза. Ето защо счетоводната система на съвременната банка следва да е готова с адекватен отговор, който на практика представлява основата на модел за счетоводно представяне, който да бъде база за развитие в процеса на изграждане на съвременно управление на риска.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.