Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор

Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор

6,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се представи теоретична интерпретация на приходите и разходите като обекти на счетоводството в публичния сектор и на тази база да се очертаят някои виждания за подобряване на модела на счетоводното им отчитане. Представената разработка се основава на историческото развитие на счетоводството и в частност на счетоводството в публичния сектор, на общите принципи на познанието, като се прилагат системният подход, методите на наблюдението, на анализа и синтеза, на индукцията и дедукцията, на историческото и логическото. То е скромен опит за представяне на някои от съвременните подходи за създаване на текуща и периодична счетоводна информация за приходите и разходите в публичния сектор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация