Счетоводство на застрахователите и осигурителите

29,90 лв.

Резюме

Учебникът „Счетоводство на застрахователите и осигурителите“ е предназначен за студентите от всички специалности, които изучават дисциплината „Счетоводство на застрахователите и осигурителите“. Той е съобразен с учебния план на специалност „Счетоводство“ ОСК – бакалавър, и учебните програми на дисциплините „Счетоводство на застрахователите“ („Застрахователно счетоводство“) и „Счетоводство на осигурителите“ („Осигурително счетоводство“). Учебникът е подходящ и при обучението по застрахователно и осигурително счетоводство и на студентите от специалностите „Финанси“, „Финансов контрол“ и други специалности, пожелали да изучават тази дисциплина. Разработката може да бъде използвана и от специалисти в практиката на застраховането и осигуряването и от други лица, които проявяват интерес към третираната в нея материя.
Учебникът е написан в съответствие с действащите нормативни актове по счетоводство – Закон за счетоводството, Закон за независим финансов одит, Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)/Международни счетоводни стандарти (МСС), Директиви на Европейския съюз по счетоводство и на следните нормативни актове: Кодекс за застраховането, Закон за експортното застраховане, Закон за данък върху застрахователните премии; Кодекс са социалното осигуряване, Данъчно осигурителен процесуален кодекс; Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване; Закон за доброволно пенсионно осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Закон за публичното предлагане на ценни книжа, Закон за комисията за финансов надзор, Закон за корпоративното подоходно облагане, наредбите, правилниците и указанията на Комисията за финансов надзор. В него са разработени и представени основните теми на теорията, методологията и практиката на счетоводството в застраховането и осигуряването. Учебният материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин, като за всяка тема са изведени учебните цели, основните приложими понятия в темата и са зададени въпроси за самоподготовка. Към учебника е приложен примерен сметкоплан за отчитане дейността на застрахователите и по-важните сметките, които са използвани при отчитане на дейността на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества.

Sadarjanie_SZO
Pages_SZO

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-116-1

Автор

, ,

Брой страници

530

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см