Счетоводство в публичния сектор

12,90 лв.

Резюме

Учебникът „Счетоводство в публичния сектор“ e разработен в съответствие с действащата нормативна уредба към м. септември 2017 г. При разработването на отделните теми са взети предвид постиженията на световната счетоводна теория и практика и изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, Международните счетоводни стандарти за публичния сектор, Националните счетоводни стандарти, директивите на Европейския съюз по счетоводство и нормативните актове, регламентиращи дейността на предприятията от публичния сектор.
Учебникът е предназначен за студентите от специалностите „Счетоводство“, „Финансов контрол“ и „Финанси“ в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и е съобразен с учебния план по дисциплината „Счетоводство в публичния сектор“, но може да се ползва и от студентите от други специалности, както и от специалистите, работещи в публичния сектор на икономиката. Материалът в него е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин. При представянето на отделните теми са изведени учебните цели, дефинирани са ключовите термини и са структурирани въпроси за самоподготовка. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми.

Sadarjanie SPS
Pages SPS

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-034-8

Автор

, , ,

Брой страници

270

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см