http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.D.Petrova_Schetovodni-aspekti_koriza.jpg

Счетоводни аспекти на дейността на транснационалните компании

7,00 лв.

Резюме

Разглеждането на проблематиката в монографичното изследване се базира на прилагането на системния подход. При разработването му са използвани също историческият подход, методите наблюдение, сравнение, аналогия, анализ и синтез, моделиране, индуктивния и дедуктивният методи и др.

За написването на монографията е проучена и използвана голяма по обем българска и чуждестранни литература, в това число широк кръг от научни трудове на наши и чужди автори в областта на счетоводството и в други научни области, свързани с проблемите на транснационалните компании, информационни издания на международни организации, специализирани периодични издания, нормативни актове и други литературни източници. Разработката се основава и на проучване на практиката и финансовите отчети на водещи световноизвестни транснационални компании.

Книгата може да се използва от студенти по икономически специалности във висши учебни заведения в страната, специализанти, счетоводители и други икономисти от практиката, както и от всички, които проявяват интерес към проблемите на транснационалните компании.

Допълнителна информация

Допълнителна информация