http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/Bankovo_schetovodstvo-SBORNIK-ZADACHI_2009.jpg

Сборник задачи по банково счетоводство

12,00 лв.

Резюме

Сборникът със задачи по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска степен, които изучават дисциплината Банково счетоводство. Той е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките за студентите от специалност Счетоводство и дисциплината Банково счетоводство за студентите от специалност Финанси, ОКС „бакалавър“.

При представянето на отделните теми са включени решени, нерешени, обобщаващи задачи по темите, както и цялостни обобщаващи задачи, обхващащи и илюстриращи отчетния процес в банките. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми.

При разработването на сборника със задачи по банково счетоводство са взети предвид постиженията на световната счетоводна теория и практика и изискванията на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, международните стандарти за финансово отчитане, директивите на Европейския съюз по счетоводство, директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация