Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на европейския съюз

15,00 лв.

Резюме

Основната цел на книгата е да се изследва усвояването на средствата от ЕФ и да се анализират мерките за повишаването му. Книгата е концентрирана изключително върху постигането на основната цел. Това наложи редица въпроси, имащи отношение към темата, да не бъдат обект на настоящото изследване. Основната идея на изследването е да се обоснове значението на степента на усвояване на ЕФ като съвременен и ефективен източник за финансиране на българската икономика. Аргументите се свързват с преимуществата от получаване на европейско финансиране за отделните бенефициенти и за българската икономика като цяло.

Допълнителна информация

Допълнителна информация