Регулации и управление на риска

18,00 лв.

Резюме

Учебният материал е разпределен в единадесет учебни теми, които в своята съвкупност ще формират знания по такива важни въпроси, като: основите на банковото регулиране и банковия надзор; основните принципи за ефективен банков надзор; българското банково законодателство и европейските директиви и регулации; капитала на банките и управлението на капиталовата адекватност и капиталовия риск; оценката на качеството на активите и надзора и управлението на кредитния риск и риска от концентрация; управлението и надзора на ликвидността и ликвидния риск; оценката на корпоративното управление и вътрешния контрол и одит; надзора върху доходността и възможностите на банката да „произвежда“ приходи и печалба.

Допълнителна информация

Допълнителна информация