http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/Musov..jpg

Професионални компетенции и личностни качества във висшето образование по счетоводство

12,90 лв.

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се разработи обща рамка за счетоводно образование, която балансира личностното и професионалното развитие на студентите. От тази гледна точка може да се счита, че изданието би било полезно при осъществяването на бъдещи реформи в сферата на счетоводното образование.Обект на настоящото изследване е образованието по счетоводство в бакалавърска степен. Предмет на изследването са обхватът, структурата и съдържанието на професионалните компетенции и личностните качества, които студентите в бакалавърските програми по счетоводство следва да развиват, както и подходящите педагогически подходи, подкрепящи преподаването и развитието на тези компетенции и качества.

Допълнителна информация

Допълнителна информация