http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Koriza_FINAL_PRINT.jpg

Пари, банки, кредит

9,90 лв.

Резюме

Учебното помагало „Пари, банки, кредит“ следва структурата и тематиката на учебника на проф. д-р Милети Младенов „Пари, банки, кредит“, пето допълнено и преработено издание. Заглавието на учебника е търговско, като по същество това е стандартен учебник по дисциплината „Парична теория и парична политика“. Темите в учебното помагало съдържат практически казуси и задачи, свързани с включените в учебника теми. Учебното помагало е неразделна част от учебника и за да могат студентите успешно да работят с него, е необходимо те внимателно да са се запознали с теоретичния материал, изложен в учебника. Подобно на учебника „Пари, банки, кредит“ учебното помагало разглежда съществени въпроси от паричната теория като паричната маса и паричните агрегати, финансовите посредници и финансовите пазари, финансовите инструменти, лихвените проценти, банковата система, инфлацията, паричната политика, еврозоната, паричните съвети, паричната политика. В учебното помагало е изградено в известна степен на базата на подхода и учебните помагала (study guides) към учебниците на Фредерик Мишкин и Глен Хъбърт – „The Economics of Money, Banking and Financial Markets“ и „Money, the Financial System and the Economy“, които, както успях да се убедя, широко се използват от колегите в западните университети. Разбира се, в учебното помагало съм се опитала да разгледам въпросите и в контекста на действителността в България, тъй като смятам, че обвързвайки теорията с нещо познато и най-вече със средата, в която живеем, тя по-лесно се възприема от студентите.

Допълнителна информация

Допълнителна информация