http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/nenkov-koriza.jpg

Оценка на инвестициите в реални активи

12,00 лв.

Резюме

Книгата представя научни и практически въпроси, свързани с оценката на инвестициите в реални активи. Акцентът е поставен върху анализа на прилаганите подходи, методи и модели за оценка на инвестициите в реални активи в контекста на възможностите за подобряване на тяхното използване в конкретните условия на България. Книгата е предназначена за широк кръг читатели. Подходяща е както за тези, които сега започват изучаването на въпросите за оценка на инвестициите, така и за тези, които вече са добре запознати с теорията и практиката в тази област. Тя ще бъде полезна за студентите, изучаващи финансов мениджмънт, корпоративни финанси и инвестиции, за финансови специалисти и мениджъри на компании от реалния и финансовия сектор, за оценители на цели предприятия и др.

Предметът на изследването е съсредоточен върху възможностите за повишаване качеството на оценката на инвестициите в реални активи в контекста на значението ù за увеличаване стойността за собствениците. Обект на изследването е етапът на финансов анализ и оценка като съществена част на цялостния процес на подготовка и осъществяване на инвестициите в реални активи. Това включва, от една страна, изследване на съвременната теория по оценката на инвестиции на развитите капиталови пазари. От друга страна, в изследването е включена и практиката в България през последните години по оценката на цели предприятия и капиталово-инвестиционни проекти. Очертаната цел, предметът и обектът на настоящото изследване предопределят и неговия обхват, който се ограничава до проблемите, свързани с оценката на инвестициите в реални активи, осъществявани от компаниите, в контекста на преследване на основната цел на тяхното управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.