Особености в дейността и счетоводството на застрахователите в несъстоятелност и ликвидация

Особености в дейността и счетоводството на застрахователите в несъстоятелност и ликвидация

8,00 лв.

Резюме

Темата на монографичния труд „Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация“ е избрана поради нейната актуалност, възможностите за използване на богатото научно наследство на наши и чуждестранни автори, представянето на разнообразието от правни норми, подходи и прилагани методи на счетоводно отчитане на застрахователната несъстоятелност в България и в другите държави. Научнопознавателните и приложните аспекти на темата позволяват да бъдат изследвани и разкрити зараждащите се и съществуващите процеси по регистриране, създаване, обработване и анализиране на счетоводната информация относно несъстоятелността на застрахователите. Това определя целта и задачите на изследването.

Основната цел на разработката е чрез решаването на поставените задачи да се постигне по-нататъшно усъвършенстване на методите и методологията на счетоводно отчитане, анализ и надзор на дейността на застраховател, обявен в несъстоятелност и ликвидация в съвременните условия на финансова криза и да се предложат на застрахователите нови методи за саниране на дейността им за предотвратяване на възможността от изпадане в неплатежоспособност, свръхзадълженост, несъстоятелност и ликвидация.

Методологията на изследването е представена в системна последователност, като са изучени, анализирани и оценявани съществуващите и са предложени нови методи на счетоводно отчитане на дейността на застраховател, обявен в несъстоятелност и ликвидация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация