Обща теория на счетоводството

Обща теория на счетоводството

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!
Не се очаква допечатка.

Авторите на учебника „Обща теория на счетоводството“ са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ на Финансово-счетоводния факултет при Университета за национално и световно стопанство – София. Целта е да се въведе в счетоводната материя всеки, който желае да усвои теоретичните основи на счетоводството. Стремежът е знанията да се поднесат ясно, логически последователно и разбираемо.

Основно предназначение на учебника е да се подпомогнат студентите при обучението им по счетоводство. Той е написан в съответствие с учебната програма на студентите от специалностите: Счетоводство, Финанси и Финансов контрол в УНСС. В него са разработени и представени основните теми за предмета, метода и организацията от теорията на счетоводството. Учебникът може да се ползва и от студентите от други специалности, които изучават счетоводството, както и от всички, които проявяват интерес към счетоводната наука и практика.

При написването на учебника авторите са се ръководили от общотеоретичните ценности и постижения на счетоводната наука и от постановките на приетите от Европейския съюз директиви в областта на счетоводството, Международните счетоводни стандарти и действащите разпоредби в счетоводното законодателство в Република България към месец декември 2009 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация