Митническо разузнаване и разследване

Митническо разузнаване и разследване

12,00 лв.

Резюме

Разузнаването и разследването са специфични процесуални дадености, които възникват с появата на определени човешки асоциации. Задълбоченото изследване на тези социални явления разкрива генезиса им, обусловен от появата на отделните държави. Тяхното възникване налага необходимостта от опазването им от външна инвазия и защита на вътрешния правов ред. Разузнаването съпътства развитието на държавите. Често пъти техните лидери предявяват териториални претенции, като постигат своите цели чрез агресия. Този исторически факт логично доказва, че военните конфликти са причина за появата и заличаването в географската карта на различни държави. Протичащите неблагоприятни за човечеството процеси пораждат необходимостта от събиране на информация за подготовката и провеждането на отбранителни и нападателни тактически действия. За целта се използват различните форми на шпионажа (дворцов и военен),
който се очертава като класическия компонент на разузнаването.
Митническото разузнаване и разследване се отличават със своята специфична самостоятелност. Тази особеност се характеризира с преследваните цели, прилаганата организация и използваните в митническото разузнавателно и следствено производство методи. При тяхната реализация конкретните обекти и възникналите събития, наблюдавани и изследвани от митническия орган, се проявяват с неповторима и своеобразна индивидуална характеристика. Тези обстоятелства отличават по-различната технология на митническото разузнаване и разследване. Същевременно съвременната им актуалност налага цялостно изследване на техните форми, принципи, методи и организационни подходи. Безспорно както във всички развити демократични държави, така и в България обществото трябва да познава тези специфични митнически дейности, за да може активно да съдейства за ефективно предотвратяване на правонарушенията. Това е и целта на настоящото изследване – да се разкрие процесуалната характеристика на митническото разузнаване и разследване, да се осмисли научно динамичното им развитие и се подготвят опитни кадри, които да търсят и прилагат ефективни подходи за тяхното рационализиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация