Капиталова адекватност на банките

Капиталова адекватност на банките

16,00 лв.

Резюме

През последното десетилетие световната банкова система бе изправена пред много предизвикателства, които трябваше да бъдат преодолявани. Финансовите институции поемаха големи рискове и в същото време се стараеха да бъдат гъвкави на пазара. Съвременният банков бизнес се характеризира с изключителна динамика и висока степен на риск, което не е случайно и е пряко следствие от няколко закономерности:

  • Концентрация на банковия капитал – процесите на масови сливания, вливания и поглъщания предизвикват окрупняване на банковия капитал както на национално, така и на международно ниво, в резултат на което във високоразвитите банкови системи се очертава тенденцията броят на банките да намалява, но те да стават все по-големи по размери.
  • Глобализация на банковата дейност, която се изразява в процес на географска експанзия и бурно разширяване сферата на дейност на големите банки извън пределите на националните граници, съпроводено със създаване на мрежа от дъщерни дружества и чуждестранни клонове. Всичко това усложнява банковата дейност и води до нарастване на рисковете в нея.
  • Засилване на междубанковата конкуренция. Изострянето на конкуренцията в последните години е обективен процес, един от резултатите на който е разширяване кръга на предлаганите от банките продукти и услуги. Днес пазарът на банкови продукти и услуги е толкова разнообразен, че класическите операции – кредитиране, влогонабиране и разплащания, в някои случаи не заемат такъв голям относителен дял, както в миналото. Новите, нетипични доскоро сфери на дейност усложняват процеса на управление на банковия капитал, а сложните финансови продукти и стратегии, които използват банките, увеличават честотата на рисковите събития.
  • Технологичната революция, свързана с автоматизирането на банковите операции и навлизането на електронни средства за комуникация с банковите клиенти. Специализираните операции по обработка и използването на модерни технологии в банковото дело предполагат прилагането на нови, съвременни методи за управление на риска.

Свободното движение на капиталите и засилващите се глобални измерения на съревнованието, предизвиква банките да „използват“ всяко предимство, което им
дават съвременните финансови инструменти, компютърни технологии, информационни системи и модели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация