http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/Evgeni.jpg

Интегриран подход при управлението на оборотния капитал

12,90 лв.

Резюме

Настоящото изследване придоби смисъл в резултат от настъпване-то на финансовата и икономическа криза след 2007 г. по целия свят, което превърна финансовия мениджмънт във водещ стратегически елемент от управлението на всички съвременни компании. Управлението на оборотния капитал пренасочи вниманието на акционерите към възможностите за постигане на ефективни резултати чрез оптимизиране на вътрешните ресурси на бизнеса на микрониво в условията на значителни ограничения и шокове от външната среда на макроикономическо равнище. Целта на изследването е, като се анализира влиянието на фи-нансовата и икономическата криза върху оборотния капитал, да се разкрие концепцията на финансовия мениджмънт самостоятелно да управлява оборотния капитал в условията на новите ограничения на външната среда.

Допълнителна информация

Допълнителна информация