Ендогенни пари и парична политика

Ендогенни пари и парична политика

15,00 лв.

Резюме

Предмет на научното изследване в настоящия труд е теорията на ендогенните пари в съответствие с изискванията за повече методологичност на съвременната ни икономическа наука. В представения труд се интерпретират субстанцията и особеностите на ендогенните пари като съществена икономическа категория на съвременния паричен икономикс и потенциалното развитие на инструментариума за нейното използване във връзка с актуализацията на паричната политика на централната финансова институция в банковата система. Ориентирането към изследването на характерните черти на теорията на ендогенните пари и нейната проекция – методологията, е обусловено от засиления интерес в нашата икономическа литература към развитието на проблемите на управлението на съответните парични средства.

Допълнителна информация

Допълнителна информация