Банково счетоводство

Банково счетоводство

18,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, които изучават дисциплината Счетоводство на банките. Той е съобразен с учебния план на студентите от специалност Счетоводство и с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките. Разработката е полезна и за студентите от специалностите Финанси и Финансов контрол, както и за специалистите от банковата система. Представеният в учебника материал е поднесен от авторите по достъпен за студентите начин. При представянето на отделните теми са изведени учебните цели, дефинирани са ключовите термини, а многообразието от решени примери придава практико-приложна насоченост на разработката. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми. Разработването на отделните теми е съобразено с постиженията на световната счетоводна теория и практика и с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, Международните стандарти за финансово отчитане, Директивите на Европейския съюз по счетоводство, Директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата
дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация