Банково дело

Банково дело

14,00 лв.

Резюме

Целта и на това второ издание на книгата е да се представят основните прин­ципи на функциониране на банковата система. В отделните раздели се говори за най-важните области на традиционната банкова дейност, за развитието на бан­ко­вите продукти, за метода на управление на банката и по-конкретно за управлението на риска. Книгата включва както въпроси на теорията, така и на практическата дейност на банките и тяхното управление. Второто издание е преработено и до­пъл­нено. Добавен е материал за ипотечната криза, направени са структурни промени и допълнения в някои глави и подточки и в трите раздела на книгата, приложенията са преработени и са включени в основния текст.

Книгата се състои от четири раздела. В първи раздел предмет на анализ са банковата система и отношенията й с обкръжаващата я среда. В него е пред­ста­вено понятието банкова система заедно с основните елементи на банковото обкръжение, условията, при които функционира банката, като например паричната политика на централната банка и нейните инструменти, банковият надзор и си­стемата за гарантиране на депозитите.

Във втори раздел подробно се разглеждат банковите операции – вътрешните и международните, както и операциите, характерни за инвестиционните и ипотеч­ни­те банки, операциите с дериватни инструменти и секюритизацията. Освен бан­ко­ви­те операции е застъпена и проблематиката на електронното банкиране (е-banking).

В трети раздел са разгледани основните въпроси, свързани с управлението на банките, включително целите на банковата политика, значението на собствения ка­питал, банковият маркетинг и методите за оценка на функционирането на банката.

Четвъртият раздел на книгата е посветен на управлението на риска. В него се разглеждат ликвидният риск, индивидуалният кредитен риск, рискът на кредитния портфейл, суверенният риск, лихвеният риск, валутният и оперативният риск. Представени са методите за квантифициране на отделните видове риск и основните начини за ограничаване на риска в банковата дейност.

Допълнителна информация

Допълнителна информация