http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/K.-Ramchevkorica.jpg

Социология на личността

9,90 лв.

Резюме

Публикациите, директно адресирани към социологията на личността, не са прекалено много. Разработките на българските социолози по тази тема са крайно недостатъчни. В този смисъл предлаганият от мен труд е скромен опит, макар и частично да се запълни съществуващият отдавна вакуум в социологическото познание.

С тревога и недоумение наблюдавам тревожните симптоми за известно неоправдано деперсонализиране на социологията. Изследват се социални процеси и явления, разгръщащи се в обществото като цяло, в негови отделни области и сфери, в социални слоеве, пластове, групи и мрежи. Но рядко, много рядко се стига до отделната личност. Опитите да се действа по-изчерпателно при поставянето на личността в основата на естествените процеси и явления обикновено се осъждат и квалифицират като ненужно психологизиране. Това за мен е ограничен, социално-механичен подход при изследването (а често и при управление) на обществото..

Винаги съм се стремял към органично свързване на двата подхода – социологическия с психологическия. В отделните случаи единият от двата е доминиращ. Но това не означава, че другият трябва изцяло да се игнорира, че дори и да се осъжда.

В предлагания труд се прави опит за изследване и разкриване на сложните, многолики и неизбежни връзки и взаимодействия между обществото като цяло и изграждащите го личности. Акцентът се поставя върху въздействията на обществото върху личността. По-специално се изследват факторите и механизмите за формиране на социалната природа на индивида под силното и директно въздействие на конкретно заобикаляща го социална среда. В процесуален и статичен аспект се разглеждат акумулираните от личността социални въздействия. В първия случай те се третират като процеси на въздействия от обществото и отразяването им от личността. Във втория аспект се има предвид тяхното трансформиране във вид на силни и устойчиви социални качества на същите тези акумулиращи ги индивиди. Така се разглеждат такива социални въздействия (на обществото) и социални качества на личността, като: самосъзнание; социализация; ценностни системи; ценностни ориентации; социални роли и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.