Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма

Социалните предизвикателства в икономическата теория – преоценка на либералната парадигма

9,00 лв.

Резюме

Предлаганото изследване има за цел да проследи в хронологично-структурен план въздействието на социалните предизвикателства върху логиката на промените и модификациите на либералните и икономически модели в търсенето на новата икономическа и социална парадигма на глобалния свят и в историко-логически план да докаже тенденцията на взаимно проникване на концепциите на модерния либерализъм и социалната реформация в опита за изграждането на социаллибералния теоретичен модел. Главната структурна линия на анализа проследява логиката на историческото развитие на либералната идея като основа на модерната икономическа теория в нейната органична връзка с еволюцията на „модерността” в технологичните и стопанските отношения. Теоретичното изследване е изградено върху процесите и предизвикателствата на обективната икономическа реалност, които стоят в основата на ценностните трансформации и предопределят новите търсения в икономическата теория.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.