Психология на предприемаческата дейност

Психология на предприемаческата дейност

10,00 лв.

Резюме

Психологията на предприемаческата дейност е нова научна дисциплина, която прави първите си стъпки у нас. Става дума за психология на икономическия субект в ролята му на предприемач в своята дейност.

Предмет на психологията на предприемаческата дейност са психологическите особености на предприемачеството като дейност и по-кон­­кретно на самия предприемач и неговото иновационно мислене и поведение.

В предметното съдържание на психологията на предприемаческата дейност се включват два основни компонента:

Първо, предприемаческата психика на индивидуално равнище. Разкрива се психологическият профил на личността на предприемача.

Второ, психологическите аспекти на предприемаческото поведение от гледна точка на социалнопсихологическите взаимоотношения и отношенията между социалните групи субекти в предприемаческата дейност. Това са отношения, в чиято основа стоят междуличностни и междугрупови интереси, ценности, ориентации, позиции, роли. Разглеждат се психологическите особености и видовете психологически модели на поведение в предприемаческата дейност.

В съдържателно отношение психологията на предприемаческата дейност включва въпросите, свързани с общуването като форма на психологическо взаимодействие, и конфликтите, породени от него.

Умението да се общува се свързва и с начините и формите на осъществяване на екипност в предприемаческата дейност. Психологическите индикатори на предпримаческата екипност налагат и използването на психологически инструменти за екипна оценка на дейността на предприемача.

Главна цел на учебника „Психология на предпримаческата дейност“ е да се акцентира върху психологическите аспекти на предприемачеството като дейност и върху неговата иновационна роля в съвременната икономика на преходни промени, защото преходът е промяна, а промяната е нов начин на мислене и поведение, наречен предприемачески.

Допълнителна информация

Допълнителна информация