Поглед към социологията на модерното общество

Поглед към социология на модерното общество

10,00 лв.

Резюме

Книгата представя основни идеи и виждания на съвременната социология. Тя отговаря на две изисквания – да покаже днешните постижения на социологическата наука и да ги адаптира, доколкото е възможно, към потребностите на начинаещите икономисти, политолози, социолози. Без да се пренебрегва интересът към класическото социологическо наследство с неговите ключови концептуални и методологични насоки, акцентът пада върху съвременния прочит на социалните явления и процеси. Книгата запознава читателите с характеристиките на социологическата перспектива и социологическото въображение; представя развитието на социалните науки и социологията. Интересът е насочен към анализ на индивидуалната и груповата организация на социалния живот, която се разкрива чрез описание на социализацията, но и на причините за социално отклонение; на стратификацията, обществените неравенства и междугруповите конфликти, но и на разрешаването им. Социалните институции и настъпилите в тях социални промени се илюстрират с представяне на съвременни изследвания, свързани с характера на тези промени. Предназначена е за студенти, които имат интерес към социалните науки и по-специално към социологическата интерпретация на обществените процеси.

Допълнителна информация

Допълнителна информация