Математическо моделиране в социологията – методологически записки

10,90 лв.

Резюме

Предлаганата книга е посветена на една от вечно актуалните теми в методологията на социологическите изследвания. Разглеждат се теоретичните основания на моделирането в социологията, представя се класификация на моделите от различни методологически ас­пекти. Обърнато е внимание на някои не толкова популярни моделиращи техники, като клъстърен анализ и редица методи на нелинейния анализ. Представени са примери за приложение на математически модели при различни изследвания, наречени „из­сле­до­ва­тел­ски казуси“, повечето из практиката на автора, а също и няколко от чуждестранната ли­те­ра­ту­ра, които според него са непосредствено приложими. Разработката е предназначена за студенти и преподаватели по социология, за социолози – изследователи, а също и за специалисти от други научни направления, занимаващи се с изследвания на обществените  явления и процеси.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.