Конфликтите през призмата на социологията

Конфликтите през призмата на социологията

14,00 лв.

Резюме

Книгата представлява социологически прочит на конфликтите и социологическа интерпретация на конфликтните зони. Построена е върху два проблемни кръга – на теоретичното социологическо разбиране на конфликта и на емпиричния анализ на изследователска практика по изучаване на конфликтите (1999 – 2014 г.). Това е второ издание на книгата от 2012 г. – преработено и допълнено и в двете части.

Книгата е написана на достъпен език и е насочена към студенти от специалностите по социология и икономическа социология в Университета за национално и световно стопанство. Приложените контролни въпроси, казуси, теми за реферати, тестове, теми за емпирично изучаване на конфликти дават възможност на студентите за активна работа с текста, за самопроверка на степените на овладяване на материала, за решаване на казуси по разрешаване на реални социални конфликти, както и за самостоятелно емпирично изучаване и анализиране на конфликти и конфликтни зони в икономиката и в обществото.

В съдържателен аспект предлаганата книга надхвърля задачите на един учебник и може да бъде интересна и за всички, които се интересуват от конфликтната проблематика – изследователи и практици.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.