http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/B.jpg

Антология по философия

15,90 лв.

Резюме

Тази антология е предназначена да подпомага студентите в самостоятелната¬ им работа на семинарни занятия по философските дисциплини, преподавани в УНСС. Изборът на авторите и подредбата на съдържанието съответстват на основни теми от общата университетска учебна програма по философия, без никаква претенция да я изчерпват; същевременно откъсите са от заглавия, вече липсващи на пазара. От предлагания том са отпаднали някои от текстовете, включени в предишното издание, доколкото то все пак може да бъде открито в библиотеката на УНСС; в силно намален обем излиза и разделът „Проблеми на познанието“ за сметка на новия и крайно необходим тематичен цикъл „Философия на човека“. Тук изборът ни най-малко не е ценностен, а е изцяло резултат на икономическа принуда: една твърде голяма книга би имала твърде висока цена…

Като дългогодишен университетски преподавател съм дълбоко убедена, че аналитичното четене на оригинални философски (но не само!) текстове несъмнено развива ума и нравствеността – за разлика от затъпяващото поглъщане на учебникарски клишета, макар и твърде леснодостъпни в днешното информационно преизобилие.

Подборът на текстове тук е осъществен след продължително и внимателно обмисляне. В резултат са представени класически и съвременни схващания, които респектират както със своята духовна проникновеност, така и с постоянно възобновяващата се актуалност на повдигнатите в тях проблеми. Четенето с разбиране необходимо предполага системни интелектуални и волеви усилия от младите хора; в определен аспект то е и борба с всекидневния мързел. Безусловно е обаче, че без полагането на такива усилия тяхната – дори и само прагматична – устременост към висша образованост ще претърпи пълен провал.

Допълнителна информация

Допълнителна информация