Статистическо изследване на зависимости

Статистическо изследване на зависимости – методическо ръководство за решаване на задачи

19,00 лв.

Резюме

Разгледани са: теоретични (вероятностни) разпределения, статистическа оценка на параметри, статистическа проверка на хипотези, изследване на връзки при номиналната и ординалната скала, дисперсионен анализ, единична линейна регресия и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация