http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/2.Alexander.Naidenov_STATIST.IZSLEDVANE.NA_.VLIANIETO.NA_.IKONOM.jpg

Статистическо изследване на влиянието на социално-икономическите фактори върху ценностната система на съвременните граждани на Република България

9,90 лв.

Резюме

Преподавателската професия предоставя възможност на този, който я практикува, да осъществява контакти с много и разнообразни по своя характер, възпитание, поведение и начин на мислене хора. В процеса на реализация на това „взаимодействие“ неминуемо се стига до появата на различия в гледните точки на отделните индивиди. Тези различия от своя страна често пъти довеждат до възникването на въпроси като: „Защо даден човек или група от хора реагира/т по определен начин?“ или „Какви са причините за проявата на определен тип поведение при отделен индивид или група от индивиди?“. Според един от доайените в поведенческата теория Шалом Шварц възможен отговор на тези два въпроса е, че „…ценностната система на даден индивид формира неговия светоглед и модела му на поведение в обществото“ [Schwartz, S., 2008]. Тогава възниква логичният въпрос: „А кои са факторите, които стоят в основата на изграждането на ценностната система на тези индивиди?“.

Задаването на тези и много други взаимосвързани въпроси, както и търсенето на адекватни отговори на тях стоят в основата на идеята за създаването на настоящия монографичен труд. Той представлява своеобразен опит за научнообоснован отговор на поставените въпроси, но не на индивидуално (личностно), а на макро (национално) равнище, съчетавайки теорията на поведенческите науки, засягащи ценностите, със статистическия подход, като същевременно се основава на реални емпирични данни от проведено национално представително изследването в Република България. При изследването на факторното влияние върху ценностната система акцентът е поставен върху социално-икономическите фактори, тъй като според автора те са и едни от основните, които формират светогледа на всеки човек.

Допълнителна информация

Допълнителна информация