Статистически методи за контрол на качеството

12,90 лв.

Резюме

Написването на този учебник, от една страна, е продиктувано от необходимостта от съвременна литература относно статистическия контрол на качеството на произвежданите стоки и услуги, а от друга, целѝ да подпомогне студентите от специалност „Статистика и иконометрия“ в подготовката им по дисциплината „Статистически методи за контрол на качеството“. За пълното разбиране на изложената тук материя е необходимо познаването на основните положения в общата теория на статистиката и софтуерния продукт SPSS. Всяка глава от учебника е структурирана така, че да въведе читателя теоретично в разглежданата материя и да му покаже с разбираеми примери как на практика се използват дискутираните методи. Най-общо главите включват: заглавие, основни моменти, изложение на теорията с примери, приложение на методите със софтуерен продукт, задачи и въпроси за самоподготовка. В края на учебника са представени специални таблици, свързани с поднесеното съдържание и отговорите на поставените въпроси и задачи.

Допълнителна информация

Допълнителна информация