Развитие на статистическите изследвания на стопанската система

Развитие на статистическите изследвания на стопанската система

Категория Автор

13,00 лв.

Резюме

Настоящото изследване представлява опит за обобщено представяне на проблемите и предизвикателствата пред статистическите изследвания на стопанската система на страната, които вече са разисквани в досегашни научни изследвания на автора или практически са решавани от него чрез ръководна и експертна дейност, вследствие на двукратното му участие в ръководството на националната статистика в периода 1990 – 2008 г. (първо през 1990 -1991 г. и после през 2007 – 2008 г.).

Авторът осъзнава, че широкият обхват на тематиката и сложността на решаваните казуси при организацията и провеждането на статистическите изследвания на стопанската система са от такова естество и обем, че не са по силите на отделен човек да дава верни решения на всички възникнали проблеми на приложението на статистическата наука в обсъжданата предметна област. В този смисъл изследването е ограничено само до някои аспекти на организацията на официалната статистика и методологията на определен кръг тематични изучавания, без претенции да са видени и обсъдени всички възможни проблеми, даже в конкретните области, обект на разискване.

По същество изследването е организирано в три части, обхващащи общо 8 различни теми, посветени на някои от важните проблеми на статистиката на стопанската система у нас. Подборът на темите е в съответствие с изтъкнатите по-горе ограничения за обхвата на разискваните проблеми. Съдържанието на темите и структурирането на изложението са продиктувани от две съображения.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.