http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.Atanas.Atanasov_OZENKA.NA_.PAZAR_.NA_.TRUDA_2016.jpg

Последваща оценка на активната политика на пазара на труда в България

Категория Автор

12,90 лв.

Резюме

Разработеният труд в областта на последващата оценка на активната политика на пазара на труда в България обобщава резултатите от работата на автора в областта на пазара на труда през последните години. Ключова роля оказва участието му като ръководител в две мащабни статистически изследвания. Първото изследване е на тема „Извършване на последваща оценка на всички елементи (програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда в следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС „Европа 2020″; икономичност; ефективност; ефикасност“, което е извършено от Обединение „И-Рисърч“, а второто изследване е на тема „Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво“, осъществено от Обединение „Активни политики на пазара на труда“. Възложител и на двете проучвания е Министерството на труда и социалната политика, а авторът е управител на посочените обединения и ръководи-тел на екипа, изпълнил статистическите изследвания. Изследванията са осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация