http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/new.Sonia_.Chipeva_VAVEDENIE.V.jpg

Въведение в иконометрията

11,90 лв.

Резюме

Иконометрията е научна дисциплина, която предоставя специфична методология за емпирично изучаване на закономерностите на проявление на икономическите и социално-икономическите явления и процеси в тяхната статика и динамика при конкретни условия на средата, както и на взаимовръзките между тях. Запознаването с възможностите на тази интердисциплинарна методология, която съчетава елементи от три научни сфери на научното познание, а именно икономика, статистика и математика, ще даде възможност на икономистите да боравят с богата палитра от специфични методи, като ги прилагат за моделиране и прогнозиране на връзки и зависимости между явленията в различни икономически и социално-икономически системи. Познанията в тази насока могат да осигурят една добра основа както за разбиране, така и за провеждане на икономически анализи в различни аспекти на макро- и микроравнище, използвайки подходяща статистическа информация.

Учебникът „Въведение в иконометрията“ има за цел да въведе студентите в съвременната теория и практика на иконометричното моделиране, като ги запознае със същността, възможностите и приложението на основни модели на закономерностите на развитие на икономическите явления и на взаимозависимостите между тях, проявяващи се в конкретни условия на средата. Включената тематика обхваща основни понятия в иконометрията, подходи и видове иконометрични модели, същност, специфики и приложение на основни групи иконометрични модели на зависимости, методологични проблеми в процеса на иконометричното моделиране, както и някои специфични иконометрични модели. Изложението е съобразено с обхвата и съдържанието на знанията на студентите, придобити от общоуниверситетските дисциплини по статистика, математика, микро- и макроикономика. Теоретичните основи на методите са изложени до степен да се разберат същността и особеностите им, възможностите и ограниченията им, без да се навлиза в дълбочина на математико-статистическия апарат. Използваният апарат е представен на достъпно равнище и се надяваме, че възприемането му няма да създава излишни затруднения при изучаването на материала от студентите. Избегнати са математическите доказателства и извеждания на методите за оценка на иконометрични модели, като е поставен акцент върху тяхното практическо приложение за анализ, прогнозиране и подпомагане вземането на управленски решения на микро- и макроравнище.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.