http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_EPI_spez_chast_GEOGRAFIA_20151.jpg

Eдинен приемен изпит - специална част - модул 3 - География на България

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

От учебната 2007/2008 г. в Университета за национално и световно стопанство е въведен единен приемен кандидатстудентски изпит, който включва и тестови задачи, отнасящи се до темите от природната и социално-икономическата география на България.

За успешното овладяване на учебния материал авторският колектив е разгледал структурата на всяка тема и е посочил логическата последователност на изложението на материала. Към всяка тема са включени и обяснени основните термини, които ще обогатят познанията ви и ще допринесат за посочване на верните отговори на поставените задачи. Разработени са и методически указания, които ще ви подпомогнат при изучаването на всяка от тях. По всяка тема има приложени няколко диагностични тестови задачи с посочен верен отговор. При работните тестови задачи верният отговор може да се установи в ключа към темата.

Към много от тестовите задачи са приложени илюстративни материали – диаграми, графики, картодиаграми, схеми и карти, които онагледяват съответните процеси и явления, протичащи в дадена териториална единица или стопански отрасъл, и могат да ви насочат към верния отговор.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.