http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/KORICA_EPI_spez_chast_Istoria.jpg

Eдинен приемен изпит - специална част - модул 3 - история

Категория Автор

9,00 лв.

Резюме

Драги кандидат-студенти, настоящите методически указания и примерни тестови задачи могат да ви бъдат много полезни за подготовката по история на България на единния кандидат-студентски изпит за УНСС. Тематиката и структурата на указанията са съобразени с учебното съдържание по българска история в гимназиалния етап на средното образование в Република България и с разглежданите проблеми в часовете за задължителна подготовка по история. Що се отнася до обхвата на темите, той съответства на кандидатстудентските програми на останалите ВУЗ-ове в страната.

За улеснение на подготвящите се кандидат-студенти за изпита по история на България към всяка от темите са разработени подробни методически указания. В тях е посочено с кои основни факти, проблеми, процеси, събития и т.н. от стопанската, политическата, военната и културната история на България трябва да са запознати кандидат-студентите. Обърнато е внимание на кои събития и процеси трябва да се направят изводи и оценки. Те трябва да бъдат плод и резултат от нивото на подготовката на кандидатите за студенти.

Голямо значение за вашата подготовка за теста има и разработеният към всяка тема терминологичен речник. Включените в него понятия, които засягат най-пряко съдържанието на конкретната тема, са обяснени, докато по-второстепенните са без обяснение. Целта на тази част от указанията е да запознае кандидат-студентите с понятийния апарат, необходим за правилното усвояване на учебния материал.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.