Разработване и защита на дипломна работа

Разработване и защита на дипломна работа

Категория Автор

3,00 лв.

Резюме

Законът за висшето образование постановява, че обучението във висшето училище в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа. Държавният изпит е устна форма, а дипломната работа – писмена.

Съгласно учебните планове за обучаване на студенти от професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, специалност „Социология“ и от професионално направление 3.8. „Икономика“, специалност „Икономическа социология“ дипломирането на студентите се извършва: за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – с държавен изпит по специалността, и за образователно-квалификационна степен „магистър“ – със защита на дипломна работа.

Дипломната работа представлява писмена разработка на студентите от образователно-квалификационна степен „магистър“ върху избрана от тях тема, утвърдена от катедреното ръководство и разработена под научното ръководство на преподавател от катедрата.

Написването на дипломната работа е творчески етап от обучението на студентите и от двете специалности. Предполага усърдна работа, сериозно отношение, задълбочено научно изследване и достатъчно време за систематизиране и написване.

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.