Регионална демография

14,90 лв.

Резюме

Човекът е субект и обект на общественото развитие. Без неговата инициатива и целенасочена дейност, без активното му участие в обществения възпроизводствен процес не е възможно развитието на обществото. На практика в съвременния свят водещо за нашето развитие е разрешаването на демографските проблеми. Глобалните демографски промени не само силно се отразяват върху всички страни на индивидуалния, обществения, националния и международния живот, но и преобразяват всички аспекти на човешкото битие: икономически, политически, културни, психологически и духовни. От своя страна демографският проблем е водещ сред глобалните проблеми на човечеството през ХХІ в., защото от неговата поява и решаване зависят появата и решаването на проблемите по изхранването, енергийната осигуреност на човечеството, на екологичния проблем, на минерално-суровинния проблем, а до голяма степен и на проблемите за мира и войната. От казаното дотук ние мотивираме необходимостта от систематизиране на знания за човека и неговото пространствено развитие. То се обуславя от естественото движение на населението и структурирането му в населени места и селища. На практика систематизирането на монографичния труд е свързано с изучаването на тези процеси и явления и налага въвеждането на дисциплината „Регионална демография“ като естествено продължение на дисциплината „Геодемография“. Така този монографичен труд ще може да се приеме и като учебно помагало за обучението на студентите. На базата на регионалните демографски знания се систематизират и изясняват въпросите как човекът преобразява природата, като използва нейните сили и потенциални ресурси, как създава материални и енергийни предпоставки, разглеждат се териториалните особености и характеристики на населените места и селищата. Също така за подготовката на качествен човешки капитал в текущата демографска ситуация се изискват координирани целенасочени усилия и ефективни дейности от страна на държавните институции в сферата на образованието, здравеопазването и заетостта. Тези дейности ще доведат до синергичен ефект и цялостно подобрение на благосъстоянието на обществото.

Sadarjanie RD
Pages RD

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-267-0

Автор

Брой страници

280

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см