http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/04/chilova.jpg

Финансова инспекция

Категория Автор

12,90 лв.

Резюме

Предмет на монографичното изследване е финансовата инспекция като самостоятелен правен институт. Така формулираният предмет предпоставя решаване на следната научна задача. На първо място да се направи кратък исторически преглед на развитието на този институт през призмата на законодателното регулиране. След това да се определи мястото му в системата на финансовия контрол като част от контрола във финансовата система. На трето място да се разкрие сложната правна природа на този правен институт чрез използването на интегриран подход, който инкорпорира три ключови проявления за всяка контрол-ноправна материя: производство, правоотношение и система от контролни правомощия. На четвърто място да се изяснят теоретико-практическите аспекти на организацията, провеждането и приключването ѝ.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.