http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/koriza_Targovsko-pravo_Zahari-Tormanov.jpg

Търговско право. Общи положения

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Помагалото е предназначено за студентите от ЮФ на УНСС, изучаващи дисциплината „Търговско право“. То обхваща първата част от изучаваната в дисциплината материя, а именно: общи положения, търговско представителство, видове търговци.

Проблематиката е разделена на теми съобразно програмата на учебната дисциплина. Темите включват: кратък план; посочване на основните нормативни актове и разпоредби; основна и допълнителна литература; въпроси за проверка на знанията; задачи за самостоятелна работа; приложения. През няколко теми, групирани според разглежданата в тях проблематика, са дадени затворени тестове, чрез които може да се проверява усвояването на знанията.

Задачите за самостоятелна работа са насочени към практическо интерпретиране на усвоените теоретични знания и култивиране на умения за решаване на конкретни казуси, изработване на юридически документи, съпоставка на правните явления.

Втората част на помагалото съдържа съдебна практика, която също е разделена по групи теми. Представена е предимно по-новата съдебна практика на Върховния касационен съд. Извадката от съдебната практика не претендира за изчерпателност, но надявам се, дава добра основа за извършване от студентите на проучвания по отделни възложени им за разработване или интересуващи ги въпроси.

Помагалото не си поставя за цел и не може да замести разработените учебни и лекционни курсове по дисциплината „Търговско право“. То е предназначено да подпомага студентите при усвояване на знанията от посочените източници и практическото им приложение. Надявам се да улесни в известна степен и работата на водещите семинарни занятия по търговско право преподаватели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.