http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica_Jivko.Draganov.PRAVO_.NA_.EVROPEISKIA.jpg

Правна закрила на промишления дизайн в ЕС

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар на ЕС започна да приема заявки за регистрация на промишлен дизайн на ЕО от 01.06.2003 г. До края на 2007 г. в него са постъпили над 300 000 заявки за регистрация. През 2007 г. с присъединяването си към Европейския съюз Република България стана част от територията, върху която се разпростира действието на актовете на правото на ЕС, включително и на правната уредба в областта на закрилата на правата върху обекти на интелектуална собственост и в частност на актовете, които уреждат правната закрила на промишления дизайн. В резултат от присъединяването въпросите на закрилата на промишления дизайн обхващат вече не само вътрешната нормативна уредба и международноправния режим, но също така и нормите от правото на ЕС, които регулират отношенията в посочената област.

Взаимодействието между вътрешноправните системи и правото на ЕС относно закрилата на промишления дизайн повдига редица актуални въпроси, които придобиват особено значение за България и за българските граждани, доколкото правото на ЕС разшири значително обема от нормативни актове, които уреждат различни аспекти на обществените отношения и които действат пряко на българска територия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация